HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP UPT

 • LUẬT
 • LUẬT KINH TẾ
 • QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
 • LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
 • KẾ TOÁN
 • QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 • QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
 • NGÔN NGỮ ANH
 • KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
 • KỸ THUẬT Ô TÔ
 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG

NGÀNH LUẬT

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Luật

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Luật

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Luật

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Luật kinh tế;

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Luật kinh tế

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Luật kinh tế

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 4

30/8/2023

 

Chiều

 

14h00 – 17h00

 

Hội trường

Quản trị Kinh doanh

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

- Lãnh đạo Khoa

- Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

Quản trị Kinh doanh;

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

Quản trị Kinh doanh

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Sáng

8h00–11h00

Hội trường

Quản trị Kinh doanh

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Tài chính - Ngân hàng

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Tài chính - Ngân hàng

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

 • Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Sáng

08h00–11h00

Hội trường

Tài chính - Ngân hàng

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

 

Thứ 4

30/8/2023

 

Chiều

 

14h00 – 17h00

 

Hội trường

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

- Lãnh đạo Khoa

- Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

 

Thứ 4

06/9/2023

Sáng 

8h00-10h00

Hội trường

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

 

Sáng 

8h00-10h00

Hội trường

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

 

Sáng 

8h00-10h00

Hội trường

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH KẾ TOÁN

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Kế toán

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Kế toán

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

 • Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Sáng

08h00–11h00

Hội trường

Kế toán

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 5

06/9/2023

Chiều

14h00 - 16h00

Hội trường

Quản trị Khách sạn

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Quản trị Khách sạn

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

 • Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00-17h00

Hội trường

Quản trị Khách sạn

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

 

14h00-16h00

Hội trường

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00 - 17h00

Hội trường

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 5

31/8/2023

Chiều

14h00 – 17h00

Hội trường

Khoa Công nghệ Thông tin

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

 

 • Lãnh đạo Khoa
 • Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Công nghệ thông tin

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Công nghệ Thông tin

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Công nghệ Thông tin

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 4

30/8/2023

Chiều

14h00 - 17h00

Hội trường

Truyền thông Đa phương tiện

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

 

Lãnh đạo Khoa

Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Sáng

08h00 - 10h00

Hội trường

Truyền thông Đa phương tiện

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Sáng

08h00 - 10h00

Hội trường

Truyền thông Đa phương tiện

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Sáng

08h00 - 11h00

Hội trường

Truyền thông Đa phương tiện

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Ngôn ngữ Anh;

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Sáng

08h00-10h00

Hội trường

Ngôn ngữ Anh;

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

 • Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Sáng

08h00–11h00

Hội trường

Ngôn ngữ anh

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 2

28/8/2023

Sáng

08h00 – 11h00

Phòng số 8

Khoa Khoa học Sức khỏe

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

 

- Lãnh đạo Khoa

- Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

 

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Khoa Khoa học Sức khỏe

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ
- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…
- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Khoa học sức khỏe

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Khoa học sức khỏe

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ 

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 5

31/8/2023

Sáng

08h00 – 11h00

Hội trường

Kỹ thuật Ô tô

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

 • Lãnh đạo Khoa
 • Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00 - 16h00

 

Hội trường

Kỹ thuật ô tô 

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý và Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00 - 16h00

 

Hội trường

Kỹ thuật ô tô 

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Kỹ thuật ô tô 

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài

 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

­­Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khoa

Nội dung thực hiện

Phụ trách

Thứ 3

29/08/2023

Sáng

08h00 – 10h00

Hội trường

 

Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Đại tá Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS

Thứ 5

31/8/2023

Sáng

08h00 – 11h00

Hội trường

Kỹ thuật Xây dựng

- Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các hoạt động của Khoa như: chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của Khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; chương trình toàn khóa học; phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa;

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp …

 

 • Lãnh đạo Khoa
 • Cán bộ, giảng viên Khoa

Khách mời, cựu sinh viên … (nếu có)

Thứ 3

05/9/2023

Sáng

8h00-10h00

Hội trường

 

Chuyên đề Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn

Gia Hòa Head

Thứ 4

06/9/2023

Chiều

14h00-16h00

Hội trường

Kỹ thuật xây dựng

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Thứ 5

07/9/2023

Chiều

14h00 - 16h00

Hội trường

Kỹ thuật xây dựng

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Quy chế đánh giá ngày công tác xã hội

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của SV.

- Phổ biến nội quy, quy định, các chính sách dành cho sinh viên.

- Chương trình phòng chống thuốc lá

- Chương trình phòng chống đuối nước; bạo lực học đường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chương trình, đề án hỗ trợ Khởi nghiệp sinh viên

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…

Phòng Công tác chính trị sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên;

Đoàn Thanh niên

Thứ 6

08/9/2023

Chiều

14h00–17h00

Hội trường

Kỹ thuật xây dựng

-Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Phan Thiết. Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng

-Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-PGS.TS Võ Khắc Thường

 

 

-ThS. Trần Thị Minh Hoài